انرژی جنبشی

سایت تخصصی در زمینه انرژی و انرژی های تجدید پذیر

دوشنبه ۲۴ خرداد ۰۰

انرژی جنبشی چیست؟

انرژی جنبشی

اانرژی جنبشی (به انگلیسی: Kinetic energy) (اختصاری KE) یکی از صورتهای انرژی است که جسم بخاطر حرکت دارا می‌باشد. انرژی جنبشی عبارت است از کار مورد نیاز برای شتاب دادن به جرم جسم برای رسیدن به سرعت مورد نظر از حالت سکون. از آنجا که این انرژی در حین شتاب گرفتن جسم به آن اضافه می شود، جسم این انرژی را  تا زمانی که تغییری در سرعت جسم داده نشود حفظ خواهد کرد. بنابراین [از نظر تئوری] همین مقدار کار برای کاهش سرعت جسم از سرعت کنونی به حالت توقف مورد نیاز خواهد بود.

انرژی جنبشی یک جسم با جرم جسم و مجذور سرعت رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر بین کار کل انجام شده روی یک جسم و تغییرات انرژی جنبشی ان ، رابطه ای وجود دارد که به قضیه کار انرژی جنبشی معروف است و به این نوع جنبشی حرکتی میگویند

 

تعریف انرژی جنبشی

 

فرمول

انرژی جنبشی یک جسم در حال حرکت با جرم آن جسم و مجذور سرعتش متناسب است. انرژی جنبشی برابر است با حاصل ضرب نصف جرم در مجذور سرعت آن جسم. اگر جرم جسم را با m و سرعت آن را با v نشان دهیم، در این صورت انرژی جنبشی که با K نمایش داده می‌شود، به صورت زیر است:

{displaystyle E_{text{k}}={frac {1}{2}}mv^{2}}{displaystyle E_{text{k}}={frac {1}{2}}mv^{2}}